Forretningsbetingelser

1. ANVENDELSE

1.1 Alle leverancer af varer og tjenesteydelser (herefter ”det leverede”) fra ENVO IT A/S (herefter benævnt ”ENVO IT”) er underkastet nedenstående forretningsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt.

1.2 For levering af software gælder ud over nærværende almindelige forretningsbetingelser de særskilte vilkår, som overgives køber. Strider vilkårene mod hinanden, gælder de særskilte vilkår. ENVO IT kan forlange, at køber underskriver en særskilt software licensaftale.

2. PRODUKTINFORMATION

2.1 Alle oplysninger i kataloger, annoncer eller andet markedsføringsmateriale er afgivet af ENVO IT uden forpligtelse og er kun bindende for ENVO IT, såfremt der i ordrebekræftelsen eller i aftalen mellem parterne udtrykkeligt er henvist til de pågældende oplysninger. Tilsvarende gælder teknisk rådgivning om det leveredes anvendelse eller egnethed m.m..

3. ​TILBUD

3.1 ENVO IT’s tilbud gælder 14 dage fra datoen for tilbuddets afgivelse.

3.2 Der tages forbehold for mellemsalg.

4. ORDREBEKRÆFTELSE

4.1 ENVO IT’s ordrebekræftelse er bindende for kunden, med mindre kunden straks efter modtagelse af ordrebekræftelsen fremsætter skriftlig indsigelse.

4.2 Specifikke krav fra køber er kun gældende, såfremt disse fremgår af ENVO IT’s ordrebekræftelse.

5. PRIS

5.1 Tilbudt eller aftalt pris gælder med forbehold for prisændringer, som rammer ENVO IT i leverandørleddet, fra tilbuds- eller aftaledagen til fakturadatoen, der giver ENVO IT ret til at ændre den tilbudte pris tilsvarende. Indtræffer der fra tilbuds- eller aftaledagen til fakturadato på grund af en myndigheds beslutning nogen ændring i valutakurser el. lign., som påvirker tilbudt eller aftalt pris, forbeholder ENVO IT sig ligeledes ret til at ændre prisen tilsvarende.

5.2 Tilbudt eller aftalt pris kan udover hvad der er angivet under punkt 5.1 – ændres som følge af omkostningsændringer på grund af en offentlig myndigheds foranstaltning, eller som følge af omkostningsændringer, der er forårsaget af krig eller anden kriseomstændighed med lignende effekt, og som rammer forsyninger af varer eller tjenesteydelser, der er nødvendige for ENVO IT ’s levering.

5.3 Køber skal erlægge moms i tillæg til prisen.

6. BETALING

6.1 Betaling skal – hvis andet ikke er udtrykkeligt aftalt – ske i henhold til faktura forfaldsdato.

6.2 Indgår betaling ikke rettidigt, har ENVO IT ret til uden påkrav at beregne sig renter af forfaldne beløb, der tilskrives månedligt fra forfaldsdagen. Rentesatsen udgør 1% pr. løbende måned. Tilskrevne renter forfalder til betaling på tilskrivningstidspunktet. Der pålægges gebyr på kr. 100,- pr. rykker.

6.3 Såfremt der er rimelig anledning til at antage, at kunden ikke vil kunne opfylde sin betalingsforpligtelse, har ENVO IT ret til at kræve, at der stilles fornøden sikkerhed. Hvis der ikke stilles sikkerhed, der kan godkendes af ENVO IT, har ENVO IT ret til skriftligt at hæve aftalen for så vidt angår ikke leverede varer og tjenesteydelser.

7. EJENDOMSFORBEHOLD

7.1 Det leverede forbliver ENVO IT’s ejendom, indtil det er betalt fuldt ud, i den udstrækning et sådant ejendomsforbehold er gyldigt efter gældende dansk ret.

7.2 Ved køb med ejendomsforbehold kan ENVO IT forlange, at køber forsikrer det leverede hos et anerkendt forsikringsselskab og med dækning og vilkår, som godkendes af ENVO IT.

8. FORTROLIGHED

8.1 ENVO IT behandler alle købers data og andre fortrolige informationer om køber, som ENVO IT bliver bekendt med i forbindelse med leveringen, som fortrolige data.

8.2 Fortrolige data vil blive opbevaret, beskyttet og behandlet på forsvarlig vis med mindst samme omhu, som ENVO IT behandler sine egne fortrolige data.

8.3 ENVO IT er berettiget til at udlevere de fortrolige data til eksterne konsulenter, der af ENVO IT engageres til at udføre arbejde for køber.

9. LEVERINGSTID OG FORSINKELSE

9.1 Enhver angivelse af leveringstiden er skønsmæssigt fastsat og angivet omtrentligt.

9.2 ENVO IT er berettiget til at udskyde leveringstiden, såfremt overskridelse heraf nødvendiggøres af forhold, som ENVO IT ikke er herre over, jf. pkt. 10 om force majeure.

9.3 I tilfælde af forsinkelse er køber ikke berettiget til at hæve købet, med mindre forsinkelsen konkret er væsentlig for køber og derudover ville være væsentlig for en køber i almindelighed.

10. FORCE MAJEURE

10.1 Skulle ENVO IT’s mulighed for at levere eller købers mulighed for at modtage det leverede hindres eller besværliggøres væsentligt som følge af omstændigheder uden for parternes kontrol, såsom arbejdskonflikt, krig, myndighedsbeslutning, omfattende driftsforstyrrelser hos parten, udebleven leverance fra underleverandør eller råvaresvigt, er ENVO IT respektive køber – såfremt forholdet ikke burde have været taget i betragtning ved aftalens indgåelse, og parten heller ikke rimeligvis kunne undgå forholdets skadelige indvirken berettiget til at udskyde levering i så lang tid, som kræves, for at undgå virkningerne af et sådant forhold. Skulle dette tidsrum overstige 3 måneder, har hver part ret til at hæve aftalen for så vidt angår efterfølgende leveringer. Det ovenfor beskrevne i dette stykke gælder, selvom forholdet indtræffer efter aftalt leveringstid. Den part, som vil påberåbe sig den forannævnte ret, skal uden ophold skriftlig underrette den anden part herom. Parten er ikke erstatningsansvarlig ved udskudt levering eller ved ophævelse på grund af forhold som angivet i dette punkt.

11. KONFIGURATION

11.1 På anmodning kan ENVO IT tilbyde køber konfigurationsydelser i overensstemmelse med producentens retningslinjer. Konfigurationsydelser, som udføres efter købers anvisninger eller specifikationer, og som ikke er i overensstemmelse med producentens retningslinjer, udføres alene på købers ansvar. ENVO IT giver ikke nogen separat garanti for konfigurerede produkter. For visse installationer af software-programmer vil det være nødvendigt at kende detaljer om slutbrugeren for at kunne overholde licenser.

12. RISIKOENS OVERGANG

12.1 Det leverede leveres ab lager. Risikoen for det leverede overgår ved købers modtagelse af det leverede. Ved transport med ENVO IT’s fragtfører overgår risikoen for det leverede ved købers modtagelse på bestemmelsesstedet, da ENVO IT sørger for forsikring af transporten. Ved købers afhentning af det leverede på lager, eller ved transport med købers egen fragtfører, sker risikoens overgang ved modtagelsen af det leverede på lager.

12.2 Såfremt ENVO IT skal forestå fragten betaler køber fragten herfor.

13. GARANTI OG REPARATION

13.1 Det leverede leveres med de garantier, som producenten tilbyder ENVO IT. Køber kan ikke påberåbe sig nogen yderligere produktgaranti overfor ENVO IT. Efter udløbet af garantiperioden bortfalder ethvert mangelsansvar.

13.2 Nogle producenter giver længere garantiperiode end 12 måneder. ENVO IT er i disse tilfælde behjælpelig med at fremsende defekte produkter til producenten efter den første 12 måneders periode, mod at køber betaler fragten.

14. REKLAMATION OVER FEJL ELLER MANGLER

14.1 Det påhviler køber straks efter modtagelsen nøje at undersøge det leverede for eventuelle fejl og mangler. Reklamation skal fremsættes skriftligt inden 5 dage fra købers modtagelse af det leverede. Ved skjulte fejl og mangler skal reklameres skriftligt inden 5 dage efter, at manglen er eller burde være opdaget.

14.2 Reklamerer køber ikke inden for den foreskrevne tid efter, at han har opdaget eller burde have opdaget fejlen eller manglen, mister han retten til at gøre den gældende.

14.3 ENVO IT er berettiget til efter eget valg enten at bytte den mangel-fulde leverance med en mangelfri eller omarbejde/reparere det leverede eller på anden måde afhjælpe manglen. I så tilfælde er køber ikke berettiget til at hæve eller kræve forholdsmæssigt afslag.

14.4 Såfremt køber har reklameret, og det viser sig, at der ikke foreligger en mangel, for hvilken ENVO IT hæfter, skal køber betale ENVO IT for ENVO IT’s arbejde i overensstemmelse med ENVO IT’s til enhver tid gældende priser.

15. RETURNERING

15.1 Der er ingen returret medmindre andet er skrifteligt aftalt.

16. PRODUKTANSVAR

16.1 Køber skal – i det omfang det gyldigt kan aftales – holde ENVO IT skadesløs i den udstrækning, ENVO IT pålægges ansvar over for tredjemand for sådan skade eller tab, som ENVO IT ikke hæfter for over for køber ifølge punkt 15.2.

16.2 ENVO IT er ikke ansvarlig for skade, som det leverede forårsager a. på fast ejendom eller løsøre, hvis skaden indtræffer, når det leverede er i købers besiddelse eller b. på produkter fremstillet af køber eller på produkter, i hvilke købers produkter indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter forårsager på grund af det leverede.

16.3 ENVO IT ifalder ikke erstatningsansvar for produktskader, med mindre ENVO IT har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed eller forsæt.

16.4 ENVO IT er under ingen omstændigheder ansvarlig for produktions-bortfald, driftstab, manglende fortjeneste eller andet indirekte tab.

16.5 ENVO IT’s erstatningsansvar er begrænset til et beløb, som ikke overstiger det leveredes fakturerede værdi.

16. RÅDGIVERANSVAR

16.1 ENVO IT kan kun gøres ansvarlig for tab opstået på grund af dårlig eller mangelfuld rådgivning, hvis det udtrykkeligt er aftalt, at ENVO IT skal yde sådan rådgivning, og ENVO IT har modtaget særskilt vederlag herfor.

16.2 ENVO IT kan ikke gøres ansvarlig for dårlig eller mangelfuld rådgivning, hvis køber i forbindelse med rådgivningen har givet ENVO IT forkerte eller mangelfulde oplysninger, og ENVO IT har baseret sin rådgivning herpå.

17. ANSVARSBEGRÆNSNING

17.1 ENVO IT ifalder ikke erstatningsansvar for forsinkelser, mangler og skader opstået som følge af rådgivning (pkt. 9, 13, 14, og 16), med mindre ENVO IT har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed eller forsæt.

17.2 ENVO IT er under ingen omstændigheder ansvarlig for produktions-bortfald, driftstab, manglende fortjeneste eller andet indirekte tab.

17.3 Det er udtrykkeligt aftalt mellem ENVO IT og Kunden, at ENVO ITs ansvar overfor Kunden under Kontrakten, uanset hvad der måtte fremgå af SLA eller andre aftaler mellem ENVO IT og Kunden, herunder i relation til fejl og mangler, krænkelse af tredjemands rettigheder, samt det erstatningsbeløb eller enhver anden form for kompensation, som ENVO IT måtte være pligtig efter dansk erstatningsret eller anden regulering til at betale Kunden, aldrig kan omfatte nogen form for indirekte tab, som lides af kunden, såsom men ikke udelukkende, tab af omsætning eller fortjeneste og tab af data eller goodwill. Herudover vil ENVO ITs samlede ansvar under Kontrakten, uanset hvad der måtte fremgå af SLA eller andre aftaler mellem ENVO IT og Kunden, være beløbsmæssigt begrænset til ikke, under nogen omstændigheder, at kunne udgøre mere end et samlet beløb svarende til det beløb, som kunden i alt har betalt til ENVO IT i 3 måneder inden den begivenhed, der måtte udløse erstatningsansvaret.

18. UNDERRETNINGSPLIGT

18.1 Såfremt tredjemand fremsætter krav mod ENVO IT eller køber om erstatning for skade eller tab, skal den anden part omgående underrettes herom. ENVO IT og køber er forpligtet til at lade sig stævne ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav imod nogen af dem, såfremt kravet begrundes på skade eller tab, som påstås at være forårsaget af det leverede. Det indbyrdes forhold mellem køber og ENVO IT skal dog altid afgøres i overensstemmelse med punkt 19.

19. TVISTER – LOVVALG OG VÆRNETING

19.1 Alle tvister, som direkte eller indirekte opstår på grundlag af nærværende aftale, afgøres ved de almindelige danske domstole og efter dansk ret.

Senest opdateret 20.02.2023

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com